Algemene voorwaarden

1. Gebruik van de bibliotheek

1.1 Bibliotheek De tweede verdieping is vrij toegankelijk voor ontmoeting, het inwinnen van inlichtingen, voor studie en het raadplegen van boeken, tijdschriften en andere materialen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van computers, internet en (stilte-) werkplekken.

Voor het lenen van materialen is een geldig abonnement vereist en gelden uitleenregels. Deze regels zijn vermeld in de folder ‘Tarieven’ en op de website www.detweedeverdieping.nu.

1.2 De medewerkers van de bibliotheek helpen u graag. Wederzijds respect tussen bezoekers en medewerkers van de bibliotheek is hierbij het uitgangspunt. Er zijn huisregels opgesteld om het verblijf in de bibliotheek voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.

1.3 Aan bezoekers die de bepalingen van dit reglement of de geldende huisregels overtreden kan de toegang tot de bibliotheek en het gebruik van haar diensten worden ontzegd door of namens de directie.

1.4 Schade aan gebouw of inventaris van de bibliotheek moet door de veroorzaker van deze schade (c.q. diens wettige vertegenwoordiger) worden vergoed.

1.5 Geconstateerde (poging tot) diefstal, verduistering, oplichting of vernieling wordt altijd aan de politie gemeld en leidt tot ontzegging van de toegang tot de bibliotheek en het gebruik van haar diensten. De termijn van een dergelijke sanctie wordt door of namens de directie vastgesteld.

1.6 Door middel van camera’s wordt toezicht gehouden. De opgenomen beelden voor het bewaken van de veiligheid in de bibliotheek, kunnen ter beschikking worden gesteld van de politie indien zich incidenten hebben voorgedaan.

2. Abonnementen

2.1 Voor het lenen van materialen van bibliotheek De tweede verdieping is een geldig abonnement verplicht.

2.2 Iedereen kan zich als lener bij bibliotheek De tweede verdieping inschrijven, tenzij hem of haar de toegang tot de bibliotheek en daarmee het gebruik van haar diensten eerder is ontzegd.

2.3 De tarieven staan vermeld in de folder ‘Tarieven’ en op de website www.detweedeverdieping.nu.

3. Inschrijving: legitimatie en registratie van gegevens

3.1 Voor een goede dienstverlening door bibliotheek De tweede verdieping is het noodzakelijk, dat van iedere lener een aantal persoonlijke gegevens wordt opgeslagen.

3.2 Van de lener worden de volgende gegevens geregistreerd: voor- en achternaam, geboortedatum, adres en postcode en indien mogelijk het e-mailadres en telefoonnummer.

3.3 Een erkend legitimatiebewijs (paspoort, (motor)rijbewijs, identiteitsbewijs) voorzien van pasfoto is verplicht bij inschrijving als lener bij bibliotheek De tweede verdieping.

Voor kinderen t/m 17 jaar is toestemming met legitimatie door één van de ouders of wettige vertegenwoordigers noodzakelijk. Deze aanvaardt hierdoor de uit het abonnement van het kind voortvloeiende aansprakelijkheid.

3.4 De overeenkomst kan op ieder gewenst tijdstip worden aangegaan en geldt voor een periode van 12 maanden of anders bepaald bij bijvoorbeeld PR-acties. Het recht om te lenen gaat direct bij het aangaan van de overeenkomst in.

3.6 De lener is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in NAW-gegevens. (adres, naam, telefoonnummer en e-mailadres). Adreswijzigingen moeten worden doorgegeven onder vermelding van het nummer van de lenerspas. Dit kan op verschillende manieren:

  • per brief naar: Bibliotheek De tweede verdieping, Stadsplein 1c, 3431 LZ Nieuwegein
  • in de hoofdvestiging in het Stadshuis

3.7 De gegevens van de lener worden door bibliotheek De tweede verdieping in haar administratie opgenomen en vormen samen met de uitgereikte lenerspas en de datum van inschrijving het bewijs van inschrijving als lener.

3.8 Gegevens van de lenerspas zijn gekoppeld aan de geleende materialen tot op het moment van ontkoppeling bij het weer inleveren ervan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door de bibliotheek. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren van de uitleningen. Verder kunnen deze gegevens (geanonimiseerd) worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden ter verbetering van de dienstverlening van de bibliotheek. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het communiceren met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek.

3.9 Uitsluitend op basis van een schriftelijk verzoek van justitie kan de bibliotheek gegevens over het bibliotheekgebruik ter beschikking te stellen aan een daartoe bevoegd persoon.

3.10 Het algemeen reglement van bibliotheek De tweede verdieping is ter inzage op de website van de bibliotheek. Degene die zich inschrijft gaat akkoord met de inhoud van het reglement.

4. Contributie en verlenging van het abonnement

4.1 De contributie wordt geheven per periode van 12 maanden of anders bepaald bij bijvoorbeeld een PR-actie en gaat in op het moment van inschrijving.

4.2 Betaling bij inschrijving geschiedt via pinbetaling, via internetbetaling of contant.

4.3. De lener ontvangt vier weken vóór de vervalmaand (= maand waarin de vervaldatum van het abonnement valt) ​per e-mail een verzoek tot betaling. ​Indien de lener geen e-mailadres heeft, dan wordt de factuur per post verstuurd. Hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

4.4 Jaarlijks moet de contributie na het verzoek betaald zijn vóór of op de vervaldatum van het abonnement.

4.5 Bij verlenging na de vervalmaand blijft de oorspronkelijke inschrijfdatum als vervaldatum gelden.

4.6 Als de contributiebetaling op de vervaldag niet door de bibliotheek De tweede verdieping is geregistreerd, kan de lener geen gebruikmaken van de diensten van de bibliotheek waar het abonnement voor nodig is.

4.7 Leners die langer dan één jaar lid zijn, kunnen gedurende het hele jaar opzeggen. Vanaf het moment van opzeggen, wordt eerst een maand opzegtermijn gehanteerd. De opzegging gaat daarna in op de 1e van de maand. Zij krijgen het bedrag voor de resterende maanden terug, met aftrek van € 7,50 administratiekosten.

4.8 Tarieven en voorwaarden kunnen gewijzigd worden gedurende de abonnementsperiode van een lener.

4.9 Zowel een positief als een negatief saldo blijft staan bij de lener. De lener behoudt het recht op de uitstaande gelden in deposito (weliswaar zonder rente) en kan dit op vertoon van geldige legitimatie opvragen. Vorderingen blijven ook staan.

5. De lenerspas

5.1 De lenerspas blijft eigendom van de bibliotheek.

Het elektronisch afleesbaar pasje moet zorgvuldig gebruikt en bewaard worden.

5.2 De lenerspas is strikt persoonlijk, d.w.z. de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik ervan ligt bij de betreffende lener.

5.3 Alleen met behulp van een geldige lenerspas kunnen materialen worden geleend.

5.4 De lener is aansprakelijk voor de op zijn lenerspas geleende materialen. Bij verlies of diefstal van de lenerspas moet zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de bibliotheek om misbruik van de pas te voorkomen. De pas wordt dan geblokkeerd. Voor het deblokkeren van de pas is een geldig legitimatiebewijs nodig.

5.7 Tot het moment van blokkade van de lenerspas door de bibliotheek is de lener aansprakelijk voor gebruik dan wel misbruik ervan.

5.8 Bij verlies of vermissing van de lenerspas kan tegen betaling van de administratiekosten een duplicaat worden verstrekt, waardoor de oorspronkelijke pas definitief ongeldig is.

5.9 De lener is verplicht alle te lenen materialen vóór het verlaten van de bibliotheek of het uitleenpunt te (laten) registreren.

5.10 Een geldige lenerspas geeft de lener recht op het gelijktijdig lenen van maximaal het aantal materialen dat is vermeld in de folder ‘Tarieven’.

5.11 Het is mogelijk om materialen uit de collectie van bibliotheek De tweede verdieping te reserveren. De lener ontvangt bericht zodra het gevraagde beschikbaar is. Het betreffende materiaal blijft tot 7 dagen na dagtekening van het bericht beschikbaar. Wordt de reservering niet binnen 8 dagen opgehaald, dan wordt er € 2,50 in rekening gebracht.

6. Uitleentermijn

6.1 De maximum uitleentermijn voor alle materialen is drie weken per titel.

Materialen kunnen altijd worden ingeleverd binnen de uitleentermijn.

6.2 Valt de inleverdatum op een algemene feestdag waarop de bibliotheek gesloten is, dan wordt de inlevertermijn automatisch verlengd tot de eerstvolgende dag van opening van de betreffende vestiging.

6.3 De lener is verantwoordelijk voor het meenemen van één of meer bonnen bij zelfservice automaten waarop de uiterste datum van terugbezorging staat vermeld. Aan deze bonnen wordt géén rechtsgeldigheid toegekend.

6.4 Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk via internet, bij het infopunt en bij de uitleenstations, mits het geleende niet gereserveerd is. Het verlengen van de uitleentermijn van materialen is maximaal driemaal mogelijk.

7. Het terugbezorgen van materialen

7.1 Materialen kunnen in de hoofdvestiging in het Stadshuis worden ingeleverd of bij de uitleenpunten op de Buurtpleinen.

7.2 De lener is verantwoordelijk voor het op de juiste manier inleveren van de geleende materialen en het bewaren van de registratie daarvan.

8. Overschrijding van het uitleentermijn

8.1 Er gaat telaatgeld in na het verstrijken van de uitleentermijn, als materialen niet binnen de geldende uitleentermijn worden ingeleverd. De telaatgelden zijn opgenomen op de website.

8.2 Iedere dag na de ingangsdatum van het telaatgeld wordt het bedrag verhoogd tot een uiteindelijk maximum per materiaal.

8.3 Indien het totaal te betalen bedrag hoger is dan € 5,00, is de pas geblokkeerd tot na betaling van het verschuldigde bedrag. Indien het totaal te betalen bedrag lager is dan € 5,00, dient u het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te betalen om blokkering van uw pas te voorkomen.

8.4 Na het verstrijken van de uitleentermijn wordt er ​per e-mail een herinnering verstuurd dat er nog materialen teruggebracht moeten worden. ​Mocht er geen e-mailadres van de lener bekend zijn, dan wordt er geen herinnering verstuurd.

8.5 De telaatgelden blijven ook na het versturen van herinneringen oplopen.

8.6 Roept een herinnering vragen op, dan wordt men verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de bibliotheek.

8.7 Indien de lener na de eerste herinnering  de materialen niet heeft terugbezorgd, ontvangt hij ​per e-mail een tweede, tevens laatste herinnering om alsnog de betreffende materialen onder betaling van de verschuldigde telaatgelden terug te bezorgen.

8.8 Indien de lener acht weken na de inleverdatum de materialen niet heeft terugbezorgd, ontvangt de lener een nota met de vervangingswaarde van de materialen, het maximale boetebedrag en administratiekosten. De vervangingswaarde wordt bepaald door de aanschafprijs van het materiaal. Levert de lener alsnog de materialen in, dan is alleen het telaatgeld met de administratiekosten verschuldigd.

8.9 Als eenmaal de vervangingswaarde betaald is, kan het materiaal niet meer ingeleverd worden.

Vervangingskosten worden niet terugbetaald.

9. Incassoprocedure 

9.1 Indien de lener 2 weken na ontvangst van de herinneringsnota nog geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, geeft de bibliotheek de vordering in handen van een incassobureau. Hierna verloopt de communicatie over de vergoeding alleen nog met het incassobureau. De materialen kunnen niet meer worden ingeleverd.

9.2 De lener kan thuis worden bezocht door een incassomedewerker. Een dergelijk bezoek is de laatste mogelijkheid om de vervangingswaarde, het verschuldigde telaatgeld en de administratiekosten te betalen zonder juridische procedure. Kosten van deze vordering komen, naast de vervangingskosten, het telaatgeld en de administratiekosten, voor rekening van de lener.

9.3 Wanneer geen incassobezoek heeft kunnen plaatsvinden, of het bezoek heeft geen resultaat opgeleverd, kan een juridische procedure in werking worden gesteld. Met deze procedure beoogt de bibliotheek het innen van de vordering in geld ter compensatie van zowel de uitgeleende materialen als het verschuldigde telaatgeld en overige kosten.

9.4 In alle gevallen waarbij een lener geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft bij het retourneren van materialen en/of het betalen van de verschuldigde telaatgelden, administratie- en incassokosten, volgt royement als lid van bibliotheek De tweede verdieping. Dit royement wordt opgeheven wanneer alsnog volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen, telaatgelden en overige kosten heeft plaatsgevonden.

10. Schade aan materialen

10.1 De lener moet zich er vóór het verlaten van de bibliotheek of het uitleenpunt zelf van overtuigen dat het geleende compleet is (inclusief eventuele bijlagen). Kosten voor achteraf geconstateerde beschadigingen en gebreken worden aan de lener in rekening gebracht. Geadviseerd wordt om in geval van twijfel een aantekening over de staat van het materiaal op het moment van uitlening te laten maken.

10.2 De lener is verantwoordelijk voor de geleende materialen en moet deze met zorg behandelen.

10.3 In geval van schade, verontreiniging, geheel of gedeeltelijk verlies of ontvreemding is de lener verplicht tot het vergoeden van de daardoor ontstane kosten. Deze verplichting van de lener tegenover bibliotheek De tweede verdieping bestaat te allen tijde, ongeacht de vraag of er sprake is van verwijtbaar handelen, onachtzaamheid, overmacht of schuld van derden.

Ongeacht de staat en leeftijd van het materiaal brengt de bibliotheek de aanschafprijs in rekening. De reden hiervoor is, dat de bibliotheek naast de aanschaf ook het uitleenklaar maken van het vervangend materiaal voor haar rekening moet nemen en daarnaast zeldzaam materiaal niet kan vervangen omdat een nieuw exemplaar niet meer verkrijgbaar is.

11. Geldigheid van het reglement

11.1 Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de directie behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.

11.2 Variabele gegevens zoals contributiebedragen, aantallen mee te nemen materialen, etc. worden jaarlijks geactualiseerd en kenbaar gemaakt door middel van de folder ‘Tarieven’ en op de website www.detweedeverdieping.nu.

11.3 Registratie en gebruik van persoonsgegevens (lenersadministratie, klachtenprocedures, cameratoezicht, enquêtes) vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

11.4 Ingrijpende wijzigingen in het reglement worden door mededelingen in de bibliotheek onder de aandacht van het publiek gebracht.

11.5 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie van bibliotheek De tweede verdieping.