Provinciale Staten verkiezingen

Nieuwegeiner, geef je mening!

Op 15 maart is het tijd om te stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt op 30 mei.
Het aantal zetels in de Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners in de provincie. Het kleinste aantal is 39 (Zeeland) en het grootste 55 (o.a. Noord-Holland). Utrecht heeft 49 zetels.

Behalve stemmen is er nog een manier om een bijdrage te leveren aan de democratie: op 18 april is er een ideeënmarkt waar je je voorstel aan de gemeenteraad kunt voorleggen om Nieuwegein nog mooier, leuker, levendiger of op een andere manier beter te maken. De gemeenteraad neemt de voorgelegde voorstellen in overweging. Is het voorstel haalbaar en wil de gemeente ermee aan de slag, dan wordt het daadwerkelijk uitgevoerd.

Taken provincie

In Nederland zijn er 12 provincies. De provincie is een bestuurslaag tussen het Rijk en gemeenten. De provincie heeft verschillende taken: 

  1. Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windmolens komen. 
  2. Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving
  3. Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie
  4. Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie
  5. Infrastructuur: aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen 
  6. Cultuur en monumentenzorg: erfgoed behouden en beschermen 
  7. Economie: zorgen voor een aantrekkelijke provincie voor bedrijven,  en voor meer werkgelegenheid
  8. Toezicht op gemeenten en waterschappen: zoals de gemeentelijke begrotingen goedkeuren

Waterschapsverkiezingen

De waterschappen maken de keuzes wat er lokaal gebeurt met betrekking tot waterbeheer. Moeten er bijvoorbeeld meer dijken komen? Moet het waterwingebied uitgebreid worden? Waar kiezen we voor de mens en waar voor het water? En hoe hoog wordt de waterschapsbelasting?

In de regio van Nieuwegein zorgt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hiervoor.